Gázfutár Gázrendelés

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.gazfutar.hu

Jelen dokumentum tartalmazza a Prímaenergia Zrt. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.gazfutar.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlap igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a kezdőoldalon közvetlenül elérhető.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.


A SZOLGÁLTATÓ ADATAI


Név: Prímaenergia Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Levelezési cím: 3014 Hort, Pf.29.
Képviselő: Szirmai Zoltán vezérigazgató
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041837
Bejegyző cégbíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10735590-2-44
E-mail címek: primaenergia@primaenergia.hu
vevoszolgalat@primaenergia.hu
Telefonszámok: +36 1 209 9900 
+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)
Fax:  
+36-1/209-9996


1. HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI


1.1. Igénybevétel feltételei
1.1.1. A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.
1.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.2. Felelősség
1.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
1.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
1.2.4. A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.5. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
1.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
1.2.7. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.3. Szerzői jogok
1.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
1.3.2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
1.3.3. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
1.3.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.primaenergia.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


2.1. Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató Honlapon tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Prímaenergia Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Telefonszám: +36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)
E-mail: 
vevoszolgalat@primaenergia.hu

2.2. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató, a kifogás 2.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
2.3. Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 2.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja.
2.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
-    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
-    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
-    Bírósági eljárás kezdeményezése.


3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA


3.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Kapcsolat
Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése vagy észrevétele van Szolgáltató Honlapjával kapcsolatban, Szolgáltató ügyfélszolgálatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni:
Prímaenergia Ügyfélszolgálat:

Név: Prímaenergia Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Levelezési cím: 3014 Hort, Pf.29.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041837
Bejegyző cégbíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10735590-2-44
E-mail címek: primaenergia@primaenergia.hu
vevoszolgalat@primaenergia.hu
Telefonszámok: +36 1 209 9900 
+36-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)
Fax:  
+36-1/209-9996

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. május 4.

Az Általános Szerződési Feltételeket itt tudja letölteni.


Általános szerződési feltételek Prímaenergia.hu honlapon leadott gázpalack töltet online megrendelésére

1.     Definíció:

1.1.   Gázpalack töltet megrendelés: A Prímaenergia.hu honlapon található online felület ahol leadható gáztöltet megrendelés  melyen a megrendelő köteles megadni a palack töltet szállítási címet és  megvásárolni kívánt palacktöltet típusát és a  megrendelt mennyiséget valamit a telefonos elérhetőségét.

1.2.   Megrendelő: a Prímaenergia.hu honlapon megrendelést leadó jogi vagy természetes személy (megrendelő), a gáztöltetet  kifizető és átvevő.

1.3.   PrímaGázfutár: a gázpalackot helyszínre szállító, előtte telefonos kapcsolatot felvevő és a gáztöltetről számlát kiállító Prímaenergia Zrt alkalmazotti személy.

1.4.   Palackértékesítő: Székhely: Prímaenergia Zrt.1117 Budapest, Budafoki u. 56.

Levezési cím:3014 Hort Pf.:29; Cégjegyzékszám: 01-10-041837; Adószám: 10735590-2-44


2.     A megrendelés érvényessége:

2.1.   A megrendelés érvényessége a leadástól számított 14 naptári nap. A ki nem szállított megrendelések érvényessége automatikusan megszűnik. 

2.2.   A megrendelt palackokat 14 munkanapon belül szállítja ki a palackértékesítő. 2.3. A ki nem szállított megrendelésekből adódó károkért a palackértékesítő nem vállal felelősséget.


3.     Megrendelés menete:

3.1.   A megrendelő jelzi a primaenergia.hu honlapon igényét,(megrendelését), melynek a következő lépései vannak:

3.1.1. A megrendelő kiválasztja a szállítandó palacktöltet típusát.

3.1.2. Megadja a palack fizikai kiszállítási pontjának (szállítási cím) települési irányító számát.

3.1.3. A rendszer azonnal ellenőrzi, hogy az adott településen van-e házhozszállítási szolgáltatás.

3.1.4. A házhozszállítási szolgáltatás ellenőrzése után a vevő köteles megadni a számlázási nevet, címet és a rendelt töltet mennyiségét valamint elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot és ÁSZ F-et.

3.1.5. A megrendelést a megrendelem gomb megnyomásával zárja le.


4.     A megrendelt termék ára:

4.1.   A palacktöltetek bruttó egységára a megrendeléskor a rendelői felületen megtalálhatóak.

4.2.   Az ÁSZF 5.4 pont alapján történő helyszíni fizetés és számla elkészítés a megrendelés időpontjában érvényes egységáron történik a megrendelés érvényességi idején belüli töltetkiszállítás esetén.


5.     A megrendelt palack töltetek kiszállítása:

5.1.   A megrendeléskor rögzített telefonszámon a területileg illetékes Prímagáz futár a megrendelés leadását követő 24 órán belül munkaidőben (H-P 8.00-16.00 óra között) felhívja a megadott telefonszámot. Amennyiben csak üzenetrögzítő jelentkezik be, akkor hangüzenetet hagy.  Ha nincs üzenetrögzítő szolgáltatás a Vásárló telefonszámához rendelve, akkor SMS-t küld (csak SMS képes telefonszámok esetén - mobilszám), melyben közli közvetlen mobiltelefonszámát.

5.2.   Amennyiben sikeresen megtörtént a kapcsolatfelvétel, a PrímaGázfutár az előre egyeztetett időpontban (munkanapokon H-P 8.00-16.00 óra között) a telefonon történt kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül kiszállítja a megrendelés leadó jogi vagy természetes személynek a gázpalack töltetet. 

5.3.   A szállításkor átadja a gázpalack töltetet és elveszi a csere üres palacktestet, valamint elkészíti és átadja a számlát a Prímagáz futár a megrendelő részére.

5.4.   A megrendelő a helyszínen fizeti ki a megrendelt töltetek értékét a számlán szereplő egységár alapján. A kifizetés történhet készpénzzel és bankkártyával. 

5.5.   A palack fizikai átadásakor köteles megadni a megrendelő számlázási adatokat (számlázási nevét, számlázási címét és szükség esetén adószámát) mely a számlán feltüntetésre kerül.

5.6.   Amennyiben a megrendelő nem tud adni a megrendelt palacktípus szerinti üres palacktestet, vagy nem adja meg számlázási adatait a helyszíni számla elkészítésére, a PrímaGázfutár megtagadja a palacktöltet átadását.

 

6.     Reklamáció, jogviták rendezése:

6.1.   A palacktest és gáztöltettel kapcsolatban a házhozszállítást végző PrímaGázfutárnál élhet a megrendelő reklamációs jogával. Panaszbejelentés módja telefonon a +3620 533 3333 Príma Gázfutár telefonszámon. Palack reklamációt a Palackreklamációs jegyzőkönyv kitöltésével, a vásárlási bizonylat (számla) és a záró fólia bemutatása esetén áll módunkban kivizsgálni. Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:30-16:30 óra között. 

Adminisztratív ügyekben (számlázás, ügyintézés, stb.) a központi ügyfélszolgálatunknál nyújthat be panaszt.             A          Panaszkezelés Szabályzata      honlapunkról     letölthető: https://www.primaenergia.hu/kapcsolat/Vevoszolgalat Panaszbejelentés módja:

Levelezési cím: Prímaenergia Zrt. 3014 Hort Pf.:29 E-mail:           vevoszolgalat@primaenergia.hu 

Telefonszám:  06-80/45-50-50 (helyi tarifával hívható szám)

Ügyintézési idő munkanapokon: hétfő, kedd, szerda 7:30-16:30; csütörtök 7:30 –19:00; péntek:7:30 – 15:00

6.2.   A Prímaenergia Zrt. a kifogás 5.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - érdemben válaszol megrendelő kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.3.   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben a Prímaenergia Zrt. és megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Prímaenergia Zrt.- vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vásárló számára:

6.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, 

6.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

6.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

6.4.   A mindenkor hatályos online megrendelésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a www.primaenergia.hu honlapon.

 

7.     ÁSZF hatálya, módosítása:

7.1.   Az Általános Szerződési Feltételek 2016.11.05. napjától lépnek hatályba.

7.2.   A Prímaenergia Zrt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelők előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első megrendelés alkalmával válnak hatályossá a megrendelővel szemben.


8.     Adatvédelmi rendelkezések

8.1.   Felek megállapítják, hogy közöttük szerződéses jogviszony fennállta okán bizonyos adatok cseréje történik, melynek során a Prímaenergia Zrt. és értékesítő hely a másik fél adatait kezeli.

8.2.   A megrendelő adatai személyes adatnak minősülnek. A Prímaenergia Zrt. által kezelt adatok:

számlázási név, számlázási cím, adószám, irányítószám, (mobil) telefonszám, amelyeket a kereskedelmi, adminisztrációs és logisztikai nyilvántartás érdekében tart nyilván és kezel a Prímaenergia Zrt.

8.3.   A Prímaenergia Zrt. jogosult az adatkezelésre. Az adatkezelés időtartama a felek közötti Príma Kupon Általános Szerződési Feltételek hatálya, illetve az ebből eredő igények kielégítési lehetőségének időtartama.

8.4.   Ennek lejártát követő 30 napon belül Prímaenergia Zrt., mint adatkezelő köteles a szerződő fél adatainak törlésére kivéve a törvényeknek és rendeleteknek alapján megőrizendő számlaadatokat.

8.5.   Az Adatkezelő köteles az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről gondoskodni az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával. Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve azok elősegítése. A megrendelő az általa megadott adatok módosítására és töröltetésére jogosult, illetve azokat zároltathatja az Adatkezelőnél, amelyet Adatkezelő a kézhezvételt követő munkanapon köteles végrehajtani.

8.6.   Az Adatkezelő a törlést az igények kielégítése után köteles csak végrehajtani.

A megrendelő az adatkezeléssel, kapcsolatos panaszával közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, aki köteles intézkedni. Ha a megrendelő az intézkedéssel nincs megelégedve, akkor jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (www.naih.hu) 


Általános szerződési feltételek Príma Kupon értékesítésére 

1.Definíció:

1.1. Príma Kupon: fizetési eszköz, amely egy gázpalack töltet megvásárlását és annak kiszállítását jogosító bizonylat.
1.2. Vásárló: a Príma Kupont az értékesítő helyen megrendelő, kifizető és átvevő személy.
1.3. PrímaGázfutár: a gázpalackot helyszínre szállító, a Príma Kupon érvényességét ellenőrző, és a gáztöltetről számlát kiállító Prímaenergia Zrt alkalmazotti személy.
1.4. Príma Kupon kibocsátó: Székhely: Prímaenergia Zrt.1117 Budapest, Budafoki u. 56.
Levezési cím:3014 Hort Pf.:29; Cégjegyzékszám: 01-10-041837; Adószám: 10735590-2-44


2. A Príma Kupon érvényessége:

2.1. A Príma Kupon érvényessége a megvásárlástól számított 365 nap. A le nem vásárolt Príma Kuponok érvényessége automatikusan megszűnik.
2.2. A Príma Kuponok visszavásárlása, cseréje nem lehetséges.
2.3. A le nem vásárolt vagy elveszett Príma Kuponokból adódó károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.


3. Vásárlás menete:

3.1. A Vásárló jelzi az értékesítő hely részére igényét, a kiszállítandó gázpalack töltet db számát és kiszállítási pontjának irányítószámát. Az igény jelzésekor az értékesítő hely on-line kapcsolatban leellenőrzi, hogy adott ponton elérhető-e a Príma Kupon szolgáltatás. Ha a Príma Kupon szolgáltatás nem elérhető, akkor a tranzakciót megszakítja.
3.2. Elérhető Príma Kupon szolgáltatás esetén az értékesítő hely a palack fizikai kiszállítási pontjának irányító számát rögzíti és a Vásárló által megadott – lehetőleg - mobil telefonszámot. Az irányítószám és a telefonszám megadása kötelező! Ezen adatok hiányában a tranzakció nem végezhető el!
3.3. A Vásárló kifizeti készpénzben vagy bankkártyával, a rendelt palack töltet ellenértékét az értékesítő hely részére. A Príma Kupon ellenértékének kifizetésével a Vásárló elfogadja a Príma Kuponra vonatkozó és mindenkor érvényben lévő Príma Kupon Általános Szerződési Feltételeket, mely szerint a 4. pontban a palack fizikai átadásakor köteles megadni a számlázási adatokat (számlázási nevét, számlázási címét és szükség esetén adószámát)
3.4. Az értékesítő hely kinyomtatja és átadja Vásárló részére a Príma Kupont 2 példányban (1 -Vásárló példánya, 2 - PrímaGázfutár példánya), melyen a következő adatok szerepelnek:
3.4.1. Értékesítő hely neve, címe
3.4.2. Kibocsátó adatai
3.4.3. Termék neve- Príma kupon
3.4.4. Értékesített Príma Kupon azonosító száma
3.4.5. Rendelt palack töltet cikkszáma és neve
3.4.6. Értéke
3.4.7. Szállítási hely postai irányító száma
3.4.8. Vásárló által megadott telefonszám
3.4.9. Príma Kupon érvényességi ideje
3.4.10. Príma Kupon készítésének dátuma

4. Príma Kupon alapján megrendelt palack töltetek kiszállítása:

4.1. A megvásárolt Príma Kuponon feltüntetett telefonszámon a területileg illetékes PrímaGázfutár a megvásárlástól számított 24 órán belül munkaidőben (H-P 8.00-16.00 óra között) felhívja a megadott telefonszámot. Amennyiben csak üzenetrögzítő jelentkezik be, akkor hangüzenetet hagy. Ha nincs üzenetrögzítő szolgáltatás a Vásárló telefonszámához rendelve, akkor SMS-t küld (csak SMS képes telefonszámok esetén - mobilszám), melyben közli közvetlen mobiltelefonszámát.
4.2. Amennyiben sikeresen megtörtént a kapcsolatfelvétel, a PrímaGázfutár az előre egyeztetett időpontban (munkanapokon H-P 8.00-16.00 óra között) a telefonon történt kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül kiszállítja a Príma Kupont megvásárló személynek a gázpalack töltetet.
4.3. A szállításkor átadja a gázpalack töltetet és elveszi a csere üres palacktestet, valamint elkészíti és átadja a számlát a PrímaGázfutár a Vásárló részére, miután beazonosította a Vásárló által megadott Príma Kupon azonosító szám megadásával, melyet a Vásárló a PrímaGázfutárnál lévő POS terminálon keresztül köteles megadni.
4.4. Amennyiben a Vásárló nem tud adni a megrendelt palacktípus szerinti üres palacktestet, vagy nem tudja megadni a palacktöltet szerinti Príma Kupon azonosító számát, a PrímaGázfutár megtagadja a palacktöltet átadását.


5. Reklamáció, jogviták rendezése:

5.1. A palacktest és gáztöltettel kapcsolatban a házhozszállítást végző PrímaGázfutárnál élhet a Vásárló reklamációs jogával. Palack reklamációt a Palackreklamációs jegyzőkönyv kitöltésével, a vásárlási bizonylat (Príma Kupon) és a záró fólia bemutatása esetén áll módunkban kivizsgálni. Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:30-16:30 óra között.
Adminisztratív ügyekben (számlázás, ügyintézés, stb.) a központi ügyfélszolgálatunknál nyújthat be panaszt.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Levelezési cím:Prímaenergia Zrt. 3014 Hort Pf.:29
E-mail:vevoszolgalat@primaenergia.hu
Telefonszám:06-80/45-50-50


Ügyintézési idő munkanapokon: hétfő, kedd, szerda 7:30-16:30; csütörtök 7:30 –19:00; péntek:7:30 – 15:00


5.2. A Prímaenergia Zrt. a kifogás 5.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül - érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben a Prímaenergia Zrt. és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Prímaenergia Zrt.- vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vásárló számára:
5.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
5.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
5.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
5.4. A mindenkor hatályos Príma Kupon Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a www.primaenergia.hu honlapon, valamint az értékesítő helyeken és annak központi honlapján.


6. ÁSZF hatálya, módosítása:

6.1. Az Általános Szerződési Feltételek 2015.07.01 napjától lépnek hatályba.
6.2. A Prímaenergia Zrt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első Príma Kupon vásárlás alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben.


7. Adatvédelmi rendelkezések

7.1. Felek megállapítják, hogy közöttük szerződéses jogviszony fennállta okán bizonyos adatok cseréje történik, melynek során a Prímaenergia Zrt. és értékesítő hely a másik fél adatait kezeli.
7.2. Vásárló adatai személyes adatnak minősülnek. A Prímaenergia Zrt. által kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, adószám, irányítószám, (mobil)telefonszám, amelyeket a kereskedelmi, adminisztrációs és logisztikai nyilvántartás, fogyasztói elégedettség vizsgálat érdekében tart nyilván és kezel a Prímaenergia Zrt.
7.3. A Prímaenergia Zrt. jogosult az adatkezelésre. Az adatkezelés időtartama a felek közötti Príma Kupon Általános Szerződési Feltételek hatálya, illetve az ebből eredő igények kielégítési lehetőségének időtartama.
7.4. Ennek lejártát követő 30 napon belül Prímaenergia Zrt., mint adatkezelő köteles a szerződő fél adatainak törlésére kivéve a törvényeknek és rendeleteknek alapján megőrizendő számlaadatokat.
7.5. Az Adatkezelő köteles az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről gondoskodni az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.
7.6. Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettségek teljesítése illetve azok elősegítése.
7.7. Az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes hozzájárulása. A Príma Kupon vásárlásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
7.8. A Prímaenergia Zrt. az adatkezelés során a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozót vesz igénybe. A fogyasztói elégedettség vizsgálatot adatfeldolgozóként a Scale Research Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 12-14. V.em) cég végzi Szolgáltató megbízásából.
7.9. A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai


A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Prímaenergia Zrt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Prímaenergia Zrt. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Prímaenergia Zrt. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Prímaenergia Zrt. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Prímaenergia Zrt. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Prímaenergia Zrt. a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Prímaenergia Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Prímaenergia Zrt. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Prímaenergia Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:


Név:Prímaenergia Zrt.
Levelezési cím: 3014 Hort, Pf.29.
E-mail:primaenergia@primaenergia.hu


A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján

  •  Bíróság előtt érvényesítheti jogait,
  •  vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Jelentkezzen gázfutárnak

Vállalkozást üzemeltet? Szeretne új bevételi lehetőséget? Legyen Ön is PrímaGázfutár!
Vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot az alábbi űrlapon és kérje ajánlatunkat!

25KG-OS PROPÁN PLUSZ PALACK LÁNGVÁGÁSHOZ

A speciális adalékanyaggal ellátott propán töltet alkalmas vágási és felületkezelési munkákhoz. Használata előnyei leginkább a fixen telepített vágóberendezések és eljárások esetén tapasztalhatók, fémek, márvány és gránit megmunkálásakor. Más gázokkal összevetve gazdasági és műszaki előnyök is jelentkeznek. Nő a vágási sebesség. Csökken a hozzá adott oxigén és propán felhasználás. Tisztább vágási felület, felületi egyenetlenség csökken. Kevesebb szennyező anyag keletkezik. Biztonságos.
Rendeléshez hívja most Prímagázfutárunkat:
+36-20/533-3333

GASTRO MINI

11 kg-os propán töltetű prémium palack gyorscsatlakozóval ellátva. Népszerű a kerti rendezvényeken a grillsütők, grillezők, pecsenyesütők, lángossütők, melegítők, teraszfűtők üzemeltetésére. Elsősorban Horeca felhasználás esetén ajánljuk (hotelek, éttermek, büfék, csárdák, catering szolgáltató cégek berendezéseihez) Előnye a kis méret, amely könnyű szállítást, mozgatást tesz lehetővé.
Rendeléshez hívja most Prímagázfutárunkat:
+36-20/533-3333

INDUST MINI PALACK IPARI FELHASZNÁLÁSRA

11 kg-os propán töltetű palack. Ezen termékünket elsősorban ipari felhasználásra javasoljuk a tartalmazott propántöltet kedvező tulajdonságai miatt, ahol kisebb méretéből adódóan komfortosabb, könnyebb és gyorsabb mozgatást tesz lehetővé felhasználása során. Tárolása és szállítása szintén könnyen és kényelmesen megoldható kis méretének köszönhetően.
 
 
 
Rendeléshez hívja most Prímagázfutárunkat:
+36-20/533-3333

GASTRO MAXI

23 kg-os propán-bután töltetű prémium palack gyorscsatlakozóval ellátva. Szintén HORECA egységekbe, valamint nagyobb rendezvényeken nagyobb volumenű sütés-főzés lebonyolításához ajánljuk. A nagyobb méret hosszabb távú felhasználást tesz lehetővé.
 
 
 
Rendeléshez hívja most Prímagázfutárunkat:
+36-20/533-3333

A szolgáltatás bemutatása

Önnek ki sem kell mozdulnia otthonról: egy telefon és házhoz visszük a megrendelt gázpalackot!

Mit nyerhet a PrímaGázfutárral?
Időt, pénzt és szakszerűséget - mindezt pedig otthonról, kényelmesen.

Próbálja ki szolgáltatásunkat és meglátja, hogy feleslegesen nem éri meg cipekedni. Olvasson tovább és megtudhatja, hogy mindezt hogyan teheti meg két lépésben.
Tovább »